Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vorige meerderheid zette de deur open voor hoogbouw in Lint!

Vorige meerderheid zette de deur open voor hoogbouw in Lint!
Lokaal @ Vlaams Belang
Nieuwe meerderheid van N-VA/CD&V zal hier niets aan veranderen!

De Vlaams Belang-fractie heeft de stedenbouwkundige verordening op de agenda geplaatst van de gemeenteraad van 27 november 2018. Eerst even wat vooraf ging:

Op de Gecoro van 9 mei 2018 werd de stedenbouwkundige verordening besproken.

Op de Gecoro 13 juni 2018 wordt er tijdens de vergadering met geen woord gerept over het resultaat van de werkgroep die de stedenbouwkundige verordening moest verfijnen.

Op de vraag van onze vertegenwoordiger van Vlaams Belang in de Gecoro om een verslag van de beide vergaderingen is het tot op de dag van vandaag nog steeds wachten.

Van 6 augustus 2018 tot en met 4 september 2018 (vakantieperiode) wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd met als onderwerp de stedenbouwkundige verordening. Tientallen bezwaarschriften werden ingediend.

Op de gemeenteraad van 25 september 2018 werd hierover een vraag gesteld naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften. Waarom een openbaar onderzoek organiseren in de vakantieperiode? De schepen van RO antwoordde dat er in de vakantie ook gewerkt wordt en dat de bezwaarschriften redelijk technisch waren en dat ze grondig onderzocht moesten worden om zo een afdoend en gefundeerd antwoord te kunnen bieden op de verschillende bezwaarschriften.

Mijn fractie stelt nu vast dat er in de notulen van het college van 8 maart 2018 oa beslist werd om de stedenbouwkundige verordening een andere naam te geven: nl “Stedenbouwkundige beleidslijn” en dat deze door het college werd goedgekeurd. De stedenbouwkundige beleidslijn wordt dan achteraf als “formaliteit” op de gemeenteraad goedgekeurd.

In de notulen lees ik verder het volgende:

“In een informeel advies wordt de aandacht gevestigd op het belang van de omgevingsvergunning waarbij ruimtelijke ordening en milieu duidelijk met elkaar verbonden worden en relevante Europese richtlijnen. Daarbij wordt ook de aandacht gevestigd op de beginselen van behoorlijk bestuur en het vermijden van rechtsonzekerheid: de kans is reëel dat verordeningen zonder plan-MER-screening vernietigd zullen worden.”

Het is de meerderheid van N-VA/Groen-SP.a die op vraag van de Vlaams Belang-fractie bij de bespreking van het dossier Zevenhuizen het niet nodig vond om een MER-rapport op te stellen voor het dossier Zevenhuizen. Volgens de huidige meerderheid waren ze hiervan vrijgesteld.

“Gelet op de inspanningen die de gemeente reeds leverde om een kader uit te schrijven voor haar ruimtelijk beleid (voor vergunningsbeslissingen in eerste en tweede aanleg), met raadpleging van de GECORO en haar inwoners, wordt er gesteld om de ontwerpverordening als een beleidskader te behandelen, en dit in deze vorm formeel door het college goed te keuren. Dit betekent dat de formele procedure voor de goedkeuring van een stedenbouwkundige verordening wordt stop gezet. De behandeling van de bezwaren wordt als bijlage toegevoegd aan het besluit.”

Einde citaat!

Bij navraag op de dienst RO, eind november 2018, blijkt dat er op die drie maanden tijd nog niets gebeurd is met de ingediende bezwaarschriften. In totaal werden 29 bezwaarschriften ingediend voor een openbaar onderzoek dat in de vakantieperiode werd gehouden, zoals reeds vermeld, van 6 augustus 2018 t/m 4 september 2018. Het resultaat laat zich raden: de bezwaarschriften werden allen, op een enkele uitzondering na, op 3 en 4 september ingediend.

Alle bezwaarschriften handelden in hoofdzaak over de manier waarop het onderzoek werd gevoerd en over het artikel 8 paragraaf 1 en 4 die handelen over de harmonieregel en het vrijstellen van de bouwlagen (lees bouwhoogte).

Een goed verstaander begrijpt dat de GECORO tijdens de legislatuur van N-VA/Groen-SP.a niet meer samengeroepen zal worden om de bezwaarschriften ivm het dossier stedenbouwkundige verordening te bespreken.

De werkgroep die opgericht werd in de schoot van de GECORO zal zijn bevindingen dus ook niet kenbaar kunnen maken aan de vergadering?

Met andere woorden: er werd advies gevraagd aan de GECORO ivm het dossier stedenbouwkundige verordening waarop na het openbaar onderzoek verschillende bezwaarschriften zijn ingediend en deze worden dan gewoon als bijlage aan het besluit van het college toegevoegd en achteraf aan de gemeenteraad?

Om iedereen zoet te houden wordt er dan, volgens het collegebesluit, enkel een schrijven gericht aan de GECORO met betrekking tot hun advies (welk advies?) en worden de bezwaarschrijvers bericht over hun bezwaar met betrekking op de stedenbouwkundige beleidslijn/verordening. Dit is tot op heden nog niet gebeurd!

Zoals reeds aangehaald: de formele procedure voor de goedkeuring van de stedenbouwkundige verordening wordt halverwege gewoon stop gezet!

De vertegenwoordiger van Vlaams Belang in de GECORO vond dit een zeer eigenaardige manier van werken. De adviesraad wordt hier gewoon buiten spel gezet. Transparantie, participatie en inspraak zijn onder de meerderheid van N-VA/Groen-SP.a volledig zoek geraakt!

Ook de voorzitter van de Gecoro stelde op vraag van het Vlaams Belang hierover het volgende: “Rekening houdend met het advies van de Gecoro werd het document van de verordening door de stedenbouwkundig ambtenaar aangepast en in openbaar onderzoek gesteld waarbij verschillende bezwaarschriften werden ingediend. Deze bezwaarschriften moesten in principe opnieuw aan de Gecoro voorgelegd worden voor advies”. Dit gebeurde dus duidelijk niet!

Ondertussen werd de “stedenbouwkundige beleidslijn” wel gepubliceerd op de gemeentelijke website maar werden de bezwaarschrijvers nog niet op de hoogte gebracht met informatie over hun bezwaar.

Eén van de bewaarschriften kwam zelfs van de nieuwe coalitiepartner van de N-VA, de CD&V. Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie naar hun standpunt als zij - CD&V - vanaf 2019 deel uitmaken van de meerderheid, bleef het oorverdovend stil.

De Vlaams Belang-fractie is er zeker van dat de 'stedenbouwkundige beleidslijn' zonder plan-MER-screening vernietigd zal worden. Hoeveel onzekerheid voor bouwers, verbouwers en omwonenden wordt er nu weer niet gecreëerd met deze , naar onze mening, domme zet van meerderheid in plaats van gewoon toe te geven dat je dit als bestuur niet meer rond krijgt voor het einde van de legislatuur.

(los van het gebrek aan transparantie en van die achterkamerpolitiek).

Voor de Vlaams Belang-fractie is er na deze uiteenzetting één punt duidelijk: de meerderheid van N-VA/Groen-SP.a heeft, indien zij geen rekening houdt met de bezwaarschriften, een streep getrokken onder het landelijke karakter van de gemeente Lint. De nieuwe meerderheid van N-VA/CD&V zal daar volgens ons weinig aan veranderen niettegenstaande de beloftes die door alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad werden gedaan bij de verschillende verkiezingscampagnes namelijk: “Het landelijk karakter van de gemeente Lint moet behouden blijven”.

De deur voor de vrijstelling van de bouwlagen (lees hoogbouw) in de landelijke gemeente Lint werd door de oude meerderheid N-VA/Groen-SP.a wagenwijd opengezet. De nieuwe meerderheid van N-VA/CD&V zal hier niets aan veranderen met alle gevolgen voor het behoud van het landelijk karakter van de gemeente Lint.